1:5καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. φαίνει

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

φαίνει 動)直現能3単 現われる、出現する、照らす、輝く
αὐτὸ 代)対中3 彼・それ(三人称の代名詞)、自身(強調用法)、同じ、まさに
κατέλαβεν 動)直アオ能3単 捕える、襲う、理解する、わかる

そして その 光は 中に その 暗闇に 彼は照らす、そして その 暗闇は 彼を ない 彼は理解する

 

【口語訳】
Joh 1:5 光はやみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった。

【新改訳改訂3】
Joh1:5 光はやみの中に輝いている。やみはこれに打ち勝たなかった。

【新共同訳】
Joh 1:5 光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。