1:4ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:4ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

ἦν 動)直未完能3単 ある、~である、~です
τὸ φῶς 冠)主中 冠詞(この、その)  名)主中単 光

【口語訳】Joh 1:4 この言に命があった。そしてこの命は人の光であった。

新改訳改訂3】Joh1:4 この方にいのちがあった。このいのちは人の光であった。

【新共同訳】Joh 1:4 言の内に命があった。命は人間を照らす光であった。

TOP