1:5καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. φαίνει

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

φαίνει 動)直現能3単 現われる、出現する、照らす、輝く
αὐτὸ 代)対中3 彼・それ(三人称の代名詞)、自身(強調用法)、同じ、まさに
κατέλαβεν 動)直アオ能3単 捕える、襲う、理解する、わかる

そして その 光は 中に その 暗闇に 彼は照らす、そして その 暗闇は 彼を ない 彼は理解する

 

【口語訳】
Joh 1:5 光はやみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった。

【新改訳改訂3】
Joh1:5 光はやみの中に輝いている。やみはこれに打ち勝たなかった。

【新共同訳】
Joh 1:5 光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。

TOP