1:6Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· Ἐγένετο

  • ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

1:6Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

Ἐγένετο 動)直アオ能欠3単 彼は現れた
ἄνθρωπος ある人が
ἀπεσταλμένος 分)完了受主男単 私は遣わされていた
παρὰ 前)属 ~から
θεοῦ 名)属男単 神
ὄνομα 名)主中単 名は
αὐτῷ 代)与男3 彼に
Ἰωάννης 名)主男単 ヨハネ

 

TOP