翻訳演習

第7章の章末問題 翻訳演習 ヨハネ第一3:4-10

 4Πᾶς ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἁμαρτία ἐστὶν ἀνομία.

Πᾶς a–nm-s 形)主 全部で、すべての、どんな~でも、あらゆる、あらんかぎりの、1つも欠けが無い
ποιῶν vppanm-s 分)現能主男単 する
τὴν ἁμαρτίαν n-af-s 名)対女単 罪
τὴν ἀνομίαν n-af-s 名)対女単 不法
ποιεῖ vipa–3s 動)直現能3単 する
ἁμαρτία n-nf-s 名)主女単 罪
ἐστὶν vipa–3s 動)直現能3単 ある、~である、~です
ἀνομία n-nf-s 名)主女単 不法

【口語訳】 すべて罪を犯す者は、不法を行う者である。罪は不法である。

【新改訳改訂3】 罪を犯している者はみな、不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。

【新共同訳】 罪を犯す者は皆、法にも背くのです。罪とは、法に背くことです。

【NKJV】 Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness.

【TEV】 Whoever sins is guilty of breaking God’s law, because sin is a breaking of the law.

5καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.
οἴδατε vira–2p 動)直完了能2複 知っている
ὅτι ch 接)完 ~と、なぜなら
ἐκεῖνος apdnm-s 指示)主男単 それ、彼、あの、その
ἐφανερώθη viap–3s 動)直アオ受3単 現わす、明らかにする、知らせる
ἵνα cs 接)従 ために、する事を、~ので、という事は
τὰς dafp 冠)対女 冠詞(この、その)
ἁμαρτίας n-af-p 名)対女複 罪
ἄρῃ vsaa–3s 動)仮アオ能3単 持ち上げる、ささえる、運ぶ
ἁμαρτία n-nf-s 名)主女単 罪
ἐν pd 前)与 中に、間に、で、よって、に、
αὐτῷ npdm3s 代)与男3 彼・それ(三人称の代名詞)、自身(強調用法)、同じ、まさに
οὐκ qn 不変)否定 ~ない
ἔστιν vipa–3s 動)直現能3単 ある、~である、~です

【口語訳】 1Jo 3:5 あなたがたが知っているとおり、彼は罪をとり除くために現れたのであって、彼にはなんらの罪がない。

【新改訳改訂3】 1Jo3:5 キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことを、あなたがたは知っています。キリストには何の罪もありません。

【新共同訳】 1Jo 3:5 あなたがたも知っているように、御子は罪を除くために現れました。御子には罪がありません。

【NKJV】 1Jo 3:5 And you know that He was manifested to take away our sins, and in Him there is no sin.

【TEV】 1Jo 3:5 You know that Christ appeared in order to take away sins, and that there is no sin in him.

6πᾶς ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

πᾶς a–nm-s 形)主 全部で、すべての、どんな~でも、あらゆる、あらんかぎりの、1つも欠けが無い
 dnms+ 冠)主男 冠詞(この、その)
ἐν pd 前)与 中に、間に、で、よって、に、
αὐτῷ npdm3s 代)与男3 彼・それ(三人称の代名詞)、自身(強調用法)、同じ、まさに
μένων vppanm-s 分)現能主男単 とどまる
οὐχ qn 不変)否定 ~ない
ἁμαρτάνει vipa–3s 動)直現能3単 罪を犯す
πᾶς a–nm-s 形)主 全部で、すべての、どんな~でも、あらゆる、あらんかぎりの、1つも欠けが無い
ἁμαρτάνων vppanm-s 分)現能主男単 罪を犯す
ἑώρακεν vira–3s 動)直完了能3単 見る
αὐτὸν npam3s 代)対男3 彼・それ(三人称の代名詞)、自身(強調用法)、同じ、まさに
οὐδὲ cc 接)等位 また~ない
ἔγνωκεν vira–3s 動)直完了能3単 知る
αὐτόν npam3s 代)対男3 彼・それ(三人称の代名詞)、自身(強調用法)、同じ、まさに

【口語訳】 1Jo 3:6 すべて彼におる者は、罪を犯さない。すべて罪を犯す者は彼を見たこともなく、知ったこともない者である。

【新改訳改訂3】 1Jo3:6 だれでもキリストのうちにとどまる者は、罪を犯しません。罪を犯す者はだれも、キリストを見てもいないし、知ってもいないのです。

【新共同訳】 1Jo 3:6 御子の内にいつもいる人は皆、罪を犯しません。罪を犯す者は皆、御子を見たこともなく、知ってもいません。

【NKJV】 1Jo 3:6 Whoever abides in Him does not sin. Whoever sins has neither seen Him nor known Him.

【TEV】 1Jo 3:6 So everyone who lives in union with Christ does not continue to sin; but whoever continues to sin has never seen him or known him.

7Παιδία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν·

Παιδία n-vn-p 名)呼中複 子ども(愛情を込めた呼びかけ)
μηδεὶς apcnm-s 数)主男単 だれにも~ない
πλανάτω vmpa–3s 動)命現能3単 迷わせる
ὑμᾶς npa-2p 代)対2複 あなた
ποιῶν vppanm-s 分)現能主男単 する
τὴν δικαιοσύνην n-af-s 名)対女単 正しさ、義
δίκαιός a–nm-s 形)主男単 正しい、公平な
ἐστιν vipa–3s 動)直現能3単 ある、~である、~です
καθὼς cs 接)従位 ちょうど~のように、~のゆえに
ἐκεῖνος apdnm-s 指示)主男単 それ、彼、あの、その
δίκαιός a–nm-s 形)主男単 正しい、公平な

【口語訳】 1Jo 3:7 子たちよ。だれにも惑わされてはならない。彼が義人であると同様に、義を行う者は義人である。

【新改訳改訂3】 1Jo3:7 子どもたちよ。だれにも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。

【新共同訳】 1Jo 3:7 子たちよ、だれにも惑わされないようにしなさい。義を行う者は、御子と同じように、正しい人です。

【NKJV】 1Jo 3:7 Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as He is righteous.

【TEV】 1Jo 3:7 Let no one deceive you, my children! Whoever does what is right is righteous, just as Christ is righteous.

8 ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.

ποιῶν vppanm-s 分)現能主男単 する
ἁμαρτίαν n-af-s 名)対女単 罪
ἐκ pg 前)属 から、によって、で
διαβόλου ap-gm-s 形)属男単 悪魔、中傷者
ὅτι cs 接)従 ~と、なぜなら
ἀπ’ pg 前)属 ~から、のうちの、によって
ἀρχῆς n-gf-s 名)属女単 支配、支配者、初め
διάβολος ap-nm-s 形)主男単 悪魔、中傷者
ἁμαρτάνει vipa–3s 動)直現能3単 罪を犯す
εἰς pa 前)対 ~へ、まで、のために、に対して
τοῦτο apdan-s 指示)対中単 このこと
ἐφανερώθη viap–3s 動)直アオ受3単 現わす、明らかにする、知らせる
υἱὸς n-nm-s 名)主男 息子、子、子孫
ἵνα cs 接)従 ために、する事を、~ので、という事は
ἔργα n-an-p 名)対中複 行い、仕事、労働
διαβόλου ap-gm-s 形)属男単 悪魔、中傷者

【口語訳】 1Jo 3:8 罪を犯す者は、悪魔から出た者である。悪魔は初めから罪を犯しているからである。神の子が現れたのは、悪魔のわざを滅ぼしてしまうためである。

【新改訳改訂3】 1Jo3:8 罪を犯している者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです。

【新共同訳】 1Jo 3:8 罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯しているからです。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ、神の子が現れたのです。

【NKJV】 1Jo 3:8 He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil.

【TEV】 1Jo 3:8 Whoever continues to sin belongs to the Devil, because the Devil has sinned from the very beginning. The Son of God appeared for this very reason, to destroy what the Devil had done.

9Πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.

Πᾶς a–nm-s 形)主 全部で、すべての、どんな~でも、あらゆる、あらんかぎりの、1つも欠けが無い
γεγεννημένος vprpnm-s 分)完了受主男単 生ませる、生む
ἐκ pg 前)属 から、によって、で
ἁμαρτίαν n-af-s 名)対女単 罪
ποιεῖ vipa–3s 動)直現能3単 する
ὅτι cs 接)従 ~と、なぜなら
σπέρμα n-nn-s 名)主中単 種
μένει vipa–3s 動)直現能3単 とどまる
δύναται vipn–3s 動)直現能欠3単 できる
ἁμαρτάνειν vnpa 不定)現能 罪を犯す
γεγέννηται virp–3s 動)直完了受3単 生ませる、生む

【口語訳】 1Jo 3:9 すべて神から生れた者は、罪を犯さない。神の種が、その人のうちにとどまっているからである。また、その人は、神から生れた者であるから、罪を犯すことができない。

【新改訳改訂3】 1Jo3:9 だれでも神から生まれた者は、罪を犯しません。なぜなら、神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのです。

【新共同訳】 1Jo 3:9 神から生まれた人は皆、罪を犯しません。神の種がこの人の内にいつもあるからです。この人は神から生まれたので、罪を犯すことができません。

【NKJV】 1Jo 3:9 Whoever has been born of God does not sin, for His seed remains in him; and he cannot sin, because he has been born of God.

【TEV】 1Jo 3:9 Those who are children of God do not continue to sin, for God’s very nature is in them; and because God is their Father, they cannot continue to sin.

10ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

ἐν τούτῳ apddn-s 指示)与中単 このこと
φανερά a–nn-p 形)与中複 知られる、明らか、公然の
ἐστιν vipa–3s 動)直現能3単 ある、~である、~です
τὰ τέκνα n-nn-p 名)主中複 子、子ども
διαβόλου ap-gm-s 形)属男単 悪魔、中傷者
πᾶς a–nm-s 形)主 全部で、すべての、どんな~でも、あらゆる、あらんかぎりの、1つも欠けが無い
ποιῶν vppanm-s 分)現能主男単 する
δικαιοσύνην n-af-s 名)対女単 正しさ、義
ἀγαπῶν vppanm-s 分)現能主男単 愛する
ἀδελφὸν n-am-s 名)対男 兄弟、(広義)同胞
αὐτοῦ npgm3s 代)属男3 彼・それ(三人称の代名詞)、自身(強調用法)、同じ、まさに

【口語訳】 1Jo 3:10 神の子と悪魔の子との区別は、これによって明らかである。すなわち、すべて義を行わない者は、神から出た者ではない。兄弟を愛さない者も、同様である。

【新改訳改訂3】 1Jo3:10 そのことによって、神の子どもと悪魔の子どもとの区別がはっきりします。義を行わない者はだれも、神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。

【新共同訳】 1Jo 3:10 神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆、神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。

【NKJV】 1Jo 3:10 In this the children of God and the children of the devil are manifest: Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother.

【TEV】 1Jo 3:10 Here is the clear difference between God’s children and the Devil’s children: those who do not do what is right or do not love others are not God’s children.

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP