Q. ἔτος

ἔτος

  • 憐れみ、慈悲
  • 弱い、病気の
  • 年、年齢
  • 国民、民族、異邦人(複)

正解!正解!

不正解!不正解!

年、年齢

年、年齢