Q. δέκα

δέκα

  • (不変化)8
  • (不変化)10
  • (不変化)7
  • (不変化)9

正解!正解!

不正解!不正解!

(不変化)10

(不変化)10