1:2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

ヨハネ1.2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

【口語訳】 この言は初めに神と共にあった。

【新改訳改訂3】この方は、初めに神とともにおられた。

【新共同訳】 この言は、初めに神と共にあった。