1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1

1Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος, καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν λόγος.

ἀρχῇ  名)与女単 支配、支配者、初め
ἦν 動)直未完能3単 ある、~である、~です

【口語訳】
Joh 1:1 初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。

【新改訳改訂3】
Joh1:1 初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。

【新共同訳】
Joh 1:1 初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。

TOP