22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.

 • καὶ ἐξεπλήσσοντο 動)直未完受3複 アッと驚く、驚嘆する、唖然とする
  彼らは驚かされどおしで
 • ἐπὶ 前)与 の上に、よって、に向かって、に、を τῇ διδαχῇ 名)与女単 教え
  彼の教えのせいで
 • αὐτοῦ 代)属男3 彼・それ(三人称の代名詞)、自身(強調用法)、同じ、まさに
 • ἦν 動)直未完能3単 ある、~である、~です
 • γὰρ なぜなら
 • διδάσκων 分)現能主男単 教える αὐτοὺς 代)対男3 彼・それ(三人称の代名詞)、自身(強調用法)、同じ、まさに ὡς ἐξουσίαν 名)対女単 権威、主権、 ἔχων 分)現能主男単 持つ、保つ、できる、~である
  権威がある者のように彼らに教え続け
 • οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς 名)主男複 書記、律法学者
  律法学者のようではない
TOP