1:20καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός.

20καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰμὶ χριστός.

 

【口語訳】
Joh 1:20 すなわち、彼は告白して否まず、「わたしはキリストではない」と告白した。

【新改訳改訂3】
Joh1:20 彼は告白して否まず、「私はキリストではありません」と言明した。

【新共同訳】
Joh 1:20 彼は公言して隠さず、「わたしはメシアではない」と言い表した。

【NKJV】
Joh 1:20 He confessed, and did not deny, but confessed, “I am not the Christ.”

【TEV】
Joh 1:20 John did not refuse to answer, but spoke out openly and clearly, saying: “I am not the Messiah.”

 

TOP