1:17ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

1:17 ὅτι νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

  • 【文語訳】律法はモーセによりて與へられ、恩惠と眞理とはイエス・キリストによりて來れるなり。
  • 【口語訳】 律法はモーセをとおして与えられ、めぐみとまこととは、イエス・キリストをとおしてきたのである。
  • 【新改訳改訂3】というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みとまことはイエス・キリストによって実現したからである。
  • 【新共同訳】律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。
  • 【NKJV】 For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ.
  • 【TEV】God gave the Law through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ.
  1. 律法はモーセを通して与えられたが、と、「が」が新共同訳だけ入っているがNKJVとTEVにも入っている。
  2. 原文は「BUT」に相当する表現はない。
TOP