1:16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

1:16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

  • 【文語訳】 我らは皆その充ち滿ちたる中より受けて、恩惠に恩惠を加へらる。
  • 【口語訳】 わたしたちすべての者は、その満ち満ちているものの中から受けて、めぐみにめぐみを加えられた。
  • 【新改訳改訂3】私たちはみな、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。
  • 【新共同訳】わたしたちは皆、この方の満ちあふれる豊かさの中から、恵みの上に、更に恵みを受けた。
  • 【NKJV】And of His fullness we have all received, and grace for grace.
  • 【TEV】 Out of the fullness of his grace he has blessed us all, giving us one blessing after another.

 

TOP