1:18Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

18Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

【口語訳】神を見た者はまだひとりもいない。ただ父のふところにいるひとり子なる神だけが、神をあらわしたのである。

【新改訳改訂3】 いまだかつて神を見た者はいない。父のふところにおられるひとり子の神が、神を説き明かされたのである。

【新共同訳】 いまだかつて、神を見た者はいない。父のふところにいる独り子である神、この方が神を示されたのである。

【NKJV】 No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him.

【TEV】 No one has ever seen God. The only Son, who is the same as God and is at the Father’s side, he has made him known.

 

 

TOP