ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 5

14καὶ αὕτη ἐστὶν παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν.

αὕτη 指示)主女単 このこと αυτος
παρρησία  n-nf-s 名)主女単 はっきりと言うこと
ἣν 関代)対女単 この~
ἔχομεν 動)直現能1複 持つ、保つ、できる、~である εχω
πρὸς 前) のところへ、の近くに、のために、に対して、について
ὅτι 関副 ~と、なぜなら
ἐάν 接)従位 もし
τι 不代)対中単 ある人、物、事、誰か、何か
αἰτώμεθα 動)仮現中1複 求める、願う
κατὰ 前) ~から下へ、に従って、によって、に向って、を指して、の間に、毎に
θέλημα 名)対中単 みこころ、意志
ἀκούει  動)直現能3 聞く、聞き従う、知らせを受ける、耳に入る
ἡμῶν 代)属1複 私、わたし

TOP