εὐαγγέλιον

« Back to Glossary Index

(76)εὔαγγελος 喜びを伝える<εὐ+ἀγγέλλω<ἀγγέλλω) 嬉しい知らせ,良いおとずれ,福音,吉報;特にメシヤがやがて来るという福音,メシヤによる罪の赦しが来るという福音,メシヤによる罪の赦しがすでに成就されて信じる人にはだれにでも与えられるという福音;「キリストの福音」はキリストがその福音の内容であることを,「神の福音」は神が福音なさる福音を表わす;語源の初めに掲げた εὔαγγελος や前項動詞の分詞 εὐαγγελιζόμενος はイザヤ52:7等の「メヴァッセール」(福音者)につながる

« Back to Glossary Index

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP