Glossary

 • ῾Έλλην,Ἕλληνος,ὁ
 • θαθμάζω
 • Ἰωάννης / Ἰωάνης,ὁ
 • καιρός,ὀ
 • Ἀβραάμ
 • ἀγαθός,ή,όν
 • ἀγάπη
 • ἀγάπῃ
 • Ἀγαπητέ
 • ἀγαπητός
 • ἀγαπητός,ή,όν
 • ἄγγελος
 • ἀγγέλου
 • ἁγιάζω
 • ἅγιοι
 • ἅγιος,α,ον
 • ἀγοράζω
 • ἄγριον
 • αγρός,-οῦ,ὁ
 • ἄγω
 • ἀδελφή
 • ἀδελφὸν
 • ἀδελφός
 • ἀδικέω
 • ἀδικία
 • ἀζύμων
 • Αἴγυπτος,ἡ
 • Αἴγυπτος,ἡ
 • αἷμα
 • αἷμα,αἵματος,τό
 • αἵματος
 • αἱμάτων
 • αἴρω
 • αἰτέω
 • αἰτώμεθα
 • αἰών
 • αἰών,αἰῶνος,ὁ
 • αἰώνιος,ον
 • αἰῶνος
 • ἀκάθαρτος,-ον
 • ἀκαθάρτῳ
 • ἀκήκοα
 • ἀκοή
 • ἀκολουθέω
 • ἀκούει
 • ἀκούοντες
 • ἀκούσαντες
 • ἀκούω
 • ἀκρίδας
 • ἀλήθεια
 • ἀλήθεια,ἡ
 • ἀληθείας
 • ἀληθής
 • ἀληθινόν
 • ἀληθινός
 • ἁλιεῖς
 • ἀλλ’
 • ἀλλά
 • ἀλλήλος
 • ἄλλος
 • ἁμαρτάνει
 • ἁμαρτανω
 • ἁμαρτάνων
 • ἁμαρτία
 • ἁμαρτία
 • ἁμαρτίαν
 • ἁμαρτίας
 • ἁμαρτιῶν
 • ἁμαρτωλός
 • ἀμήν
 • ἀμπελών,ἀμπελῶνος,ὁ
 • ἀμφιβάλλοντας
 • ἄν
 • ἀναβαίνω
 • ἀναβαίνων
 • ἀναβλέπω
 • άναγινώσκω
 • ἀναγινώσκων
 • ἀνάγω
 • ἀναιρέω
 • ἀναστάσει
 • ἀνάστασιν
 • ἀνάστασις
 • ἀνδρός
 • ἀνδρὸς
 • ἀνέκραξεν
 • ἄνεμος,ἀνέμου,ὁ
 • ἀνήρ
 • ἀνήρ,ἀνδρος,ὁ
 • ἄνθρωπον
 • ἄνθρωπος
 • ἀνθρώπου
 • ἀνθρώπων
 • ἀνοίγω
 • ἀνομία
 • ἀντὶ
 • ἄξιος
 • ἀπαγγέλλω
 • ἀπαντήσει
 • ἅπας
 • ἀπεθανον
 • ἀπεκρίθη
 • ἀπελθόντες
 • ἀπέρχομαι
 • ἀπέστειλαν
 • ἀπῆλθεν
 • ἄπιστος
 • ἀπό
 • ἀποθάνῃ
 • ἀποθνῃσκω
 • ἀποθνῄσκων
 • ἀποκαλύπτω
 • Ἀποκάλυψις
 • ἀποκριθεὶς
 • ἀποκρίνομαι
 • ἀποκτεἰνω
 • ἀπολύω
 • ἀπολωλός
 • ἀποστείλας
 • ἀποστέλλει
 • ἀποστέλλω
 • ἀπὀστολος
 • ἅπτομαι
 • ἄρα
 • ἀργύριον
 • ἄρῃ
 • ἀρνέομαι
 • ἀρνίον
 • ἄρτι
 • ἄρτος
 • ἀρχή
 • ἀρχῇ
 • ἀρχιερεῖς
 • ἀρχιερεύς
 • ἄρχομαι
 • ἄρχοντος
 • ἄρχων
 • ἄρχων,ἄρχοντος,ὁ
 • ἀσθένεια
 • ἀσθενέω
 • ἀσθενής
 • ἀσπάζομαι
 • ἀστέρος
 • ἀστήρ
 • ἀστήρ,ἀστέρος,ὁ
 • αὕτη
 • αὐτοὶ
 • αὐτοῖς
 • αὐτον
 • αὐτόν
 • αὐτόν
 • αὐτὸν
 • αὐτός
 • αὐτός,ή,ό
 • αὐτοῦ
 • αὐτοὺς
 • αὐτῷ
 • αὐτῶν
 • αὐψάνω
 • ἀφέντες
 • ἄφεσιν
 • ἀφῇ
 • ἀφῆκεν
 • ἄχρι
 • βαινω
 • βάλλει
 • βάλλω
 • βαπτἰζω
 • βαπτίζων
 • βάπτισμα 名)対中単 バプテスマ,洗礼
 • Βαρναβᾶς,ὁ
 • βασιλεία
 • βασιλεία
 • βασιλεύς
 • βαστάζω
 • βιβλίον
 • βλέπειν
 • βλέπω
 • βούλομαι
 • βοῶντος
 • βρασφημέω
 • γαζοφυλάκιον
 • γαζοφυλακίου
 • Γαλιλαία
 • Γαλιλαίαν
 • Γαλιλαίας
 • γαμέω
 • γάρ
 • γέ
 • γέγονεν
 • γεγραμμένα
 • γέγραπται
 • γεινέσθω
 • γενεά,-ᾶς,ἡ
 • γενέσθαι
 • γενέσθαι
 • γῆ
 • γινομαι
 • γινώσκω
 • γλῶσσα,-ης,ἡ
 • γνωρίζω
 • γνῶσις
 • γραμματεῖς
 • γραμματεύς
 • γραφή,-ῆς,ἡ
 • γράφω
 • γράψον
 • γυναῖκα
 • γυναικός
 • γυνή
 • γυνή,γθναικός,ἡ
 • δαιμόνιον
 • Δαυίδ
 • δέ
 • δὲ
 • δεῖ
 • δεῖξαι
 • δέκα
 • δένδρον
 • δεξιὰν
 • δεξιός
 • δερματίνην
 • δεῦτε
 • δεύτερος
 • δέχομαι
 • δέω
 • δι’
 • διά
 • διάβολος
 • διαθήκη,-ης,ἡ
 • διακονέω
 • διακονία,-ας,ἡ
 • διάκονος,διακόνου,ὁ
 • διαλογίζομαι
 • διασκορπισθήσονται
 • Διδάσκαλε
 • διδάσκαλος
 • διδασκω
 • διδάσκων
 • διδαχή
 • διδαχῇ
 • διέρχομαι
 • δίκαιός
 • δίκαιός
 • δίκαιος,αί α,ον
 • δικαιοσύνη
 • δικαιοσύνην
 • δίκτυα
 • διό
 • διότι
 • διώκω
 • δοκέω
 • δόξα
 • δοξάζω
 • δόξαν
 • δουλεύω
 • δούλοις
 • δοῦλος
 • δοῦναι
 • δύναμαι
 • δύναμις
 • δυνατός
 • δύο
 • δύο
 • δώδεκα
 • δώδεκα
 • ἐάν
 • ἐάν
 • ἑαυτός
 • ἔβαλλον
 • ἐβαλον
 • ἐβαπτίζοντο
 • ἐβάπτισα
 • ἐβαπτίσθη
 • ἐβην
 • ἐγγίζω
 • ἐγγύς
 • ἐγείρω
 • ἐγενετο
 • ἐγένετο
 • ἐγεννήθησαν
 • ἐγενομην
 • ἐγενόμην
 • ἐγερθῆναί
 • ἐγινετο
 • ἔγνω
 • ἐγνων
 • ἔγραψεν
 • ἐγώ, ἡμεῖς
 • ἐδίδασκεν
 • ἐδίδασκεν
 • ἐδόθη
 • ἔδωκεν
 • ἐζήτει
 • ἐθεασάμεθα
 • ἐθεώρει
 • ἔθηκεν
 • ἔθνος
 • ἔθυον
 • εἰ
 • εἶ
 • εἶδεν
 • εἶδες
 • εἰδετε
 • εἰδον
 • εἰκών,εἰκόνος,ἡ
 • εἰμί
 • εἶναι
 • εἶπεν
 • εἶπον
 • είπον
 • εἰρήνη
 • εἰς
 • εἷς
 • εἰσελθὼν
 • εἰσελθὼν
 • εἰσέρχομαι
 • εἰσὶν
 • εἷς,μία,ἕν
 • εἰσπορεύονται
 • εἰσπορεύονται
 • εἴτε
 • ἐκ
 • ἐκάθητο
 • ἕκαστος,η,ον
 • ἑκατόν
 • ἐκβάλλω
 • έκεῖ
 • ἐκεῖθεν
 • ἐκεῖνος
 • ἐκήρυσσεν
 • ἐκκλησία
 • ἐκκλησίαις
 • ἐκλεκτοὶ
 • ἐκπορεύομαι
 • ἐκχέω
 • ἔλαβεν
 • ἐλάβομεν
 • ἐλαβον
 • ἔλαβον
 • ἐλεέω
 • ἐλεηθήσονται
 • ἐλεήμονες
 • ἔλεος
 • ἐλεύθερος
 • ἐλπίδος
 • ἐλπίζω
 • ἐλπίς
 • ἐλπίς,ἐλπίδος,ἡ
 • ἐμαθον
 • ἐμαρτύρησεν
 • ἐμαυτός
 • ἐμός
 • ἔμπροσθεν
 • ἔμπροσθέν
 • ἐν
 • ἕν
 • ἐν
 • ἐνδεδυμένος
 • Ἐνδύσασθε
 • ἐνδύω
 • ἕνεκα
 • ἐννέα
 • ἐντολή
 • ἐνώπιον
 • ἐξ
 • ἕξ
 • ἐξαναστήσῃ
 • ἐξεπλήσσοντο
 • ἐξεπορεύετο
 • ἐξέρχομαι
 • ἔξεστι(ν)
 • ἐξηγήσατο
 • ἐξουσία
 • ἐξομολογούμενοι
 • ἐξουσία
 • ἐξουσίαν
 • ἔξω
 • ἑορτή
 • ἑπαγγελία,-ας,ἡ
 • ἐπαθον
 • ἐπεί
 • ἔπεσα
 • ἐπεσον
 • ἐπέστρεψα
 • ἐπηγγείλαντο
 • ἐπηρώτων
 • ἐπί
 • ἐπὶ
 • ἐπιγινώσκω
 • ἐπιθυμία,-ας,ἡ
 • ἐπικαλέω
 • ἐπιλανθάνεσθε
 • ἐπιον
 • ἐπιστολή
 • ἐπιστρέφω
 • ἐπιστρέψας
 • ἑπτα
 • ἐργάζομαι
 • ἔργον
 • ἔρημον
 • ἔρημοσ,ἡ
 • ἐρήμῳ
 • ἔρχεται
 • ἔρχομαι
 • ἐρχόμενον
 • ἐρχόμενος
 • ἐρχόμενος
 • ἔρχονται
 • ἐρωτήσωσιν
 • ἐσήμανεν
 • ἐσθιω
 • ἐσθίων
 • ἐσκήνωσεν
 • ἐστιν
 • ἐστὶν
 • ἔστιν
 • ἔσχατον
 • ἔσχατος
 • ἐσχον
 • ἕτερος,έ ρα,ον
 • ἔτι
 • ἑτοιμάζω
 • ἑτοιμάσατε
 • ἑτοιμάσωμεν
 • ἔτος
 • εὐαγγελίζομαι
 • εὐαγγέλιον
 • εὐαγγελίῳ
 • εὐαρεστεῖται
 • εὐδόκησα
 • εὐθείας
 • εὐθύς
 • εὐθὺς
 • εὐκαίρως
 • εὐλογέω
 • εὐοδοῦσθαι
 • εὐοδοῦταί
 • εὐποιΐας
 • εὑρισκω
 • εὑρον
 • εὐχαριστέω
 • εὔχομαι
 • ἐφαγον
 • ἐφανερώθη
 • ἐφευγον
 • ἔφη
 • ἐφυγον
 • ἐχάρησαν
 • ἐχθρός,-οῦ,ὁ
 • ἔχομεν
 • ἔχω
 • ἑώρακα
 • ἑώρακεν
 • ἔως
 • Ζεβεδαίου
 • ζητέω
 • ζητῆσαι
 • ζωή
 • ζώνην
 • ἠγαγον
 • ἠγαπημένοι
 • ἤγγικεν
 • ἡγέομαι
 • ἤδη
 • ἠκολούθησαν
 • ἥκω
 • ἦλθε
 • ἦλθεν
 • ἠλθον
 • Ἠλίας
 • Ήλίας,ὁ
 • ἡμαρτον
 • ἡμεῖς
 • ἡμέρα
 • ἡμέρᾳ
 • ἡμέραις
 • ἡμέρας
 • ἡμῖν
 • ἡμῖν npd-1p 代)与1複 私、わたし
 • ἡμῶν
 • ἦν
 • ἣν
 • ἠνεγκον
 • ἥριος,ἡρίου,ὁ
 • ἠρνήσατο
 • Ἡρῳδης,ὁ
 • ἠρώτησαν
 • ἦσαν
 • ἥτις
 • θαυμάζω
 • θάλασσα
 • θάλασσαν
 • θαλάσσῃ
 • θάνατος
 • θέλεις
 • θέλημα
 • θέλημα
 • θέλημα,θελήματος,τό
 • θελήματος
 • θελήματος
 • θέλω
 • θεόν
 • Θεὸν
 • θεός
 • θεοῦ
 • θεραπεύω
 • θεωρέω
 • θηρίον
 • θηρίων
 • θλῖψις
 • θρόνος
 • θυγάτηρ
 • θυγάτηρ,θυγατρός,ἡ
 • θυγατρός
 • θύρα,-ας,ἡ
 • θυσία
 • θυσίαις
 • Ἰάκωβ
 • Ἰάκωβον
 • Ἰάκωβος
 • ἴδια
 • ἴδιοι
 • ἴδιος,ί α,ον
 • ἰδού
 • ἱερεῖς
 • ἱερεύς
 • ἱερόν
 • Ἱεροσόλυμα,τά
 • Ἱεροσολυμῖται
 • Ἱεροσολύμων
 • Ἰερουσαλήμ,ἡ
 • Ἰησοῦ
 • Ἰησοῦς
 • ἱκανός
 • ἱκανὸς
 • ἱμάντα
 • ἱμάτιον
 • ἵνα
 • Ἰορδάνῃ
 • Ἰουδαία,-ας,ἡ
 • Ἰουδαῖοι
 • Ἰουδαῖος,αί α,ον
 • Ἰούδας
 • Ἰούδας,ὁ
 • Ἰσκαριὼθ
 • Ἰσραήλ
 • ἰσχυρός
 • ἰσχυρότερός
 • ἰσχύω
 • Ἰωάννην
 • Ἰωάννης
 • Ἰωάννης
 • Ἰωάννου
 • Ἰωσήφ
 • κἀγώ
 • καθαρίζω
 • καθαρός
 • καθεύδω
 • κάθημαι
 • καθημένους
 • καθίζω
 • καθίσας
 • καθίσαςs
 • καθώς
 • καί
 • καινός,ή,όν
 • καιρός
 • Καῖσαρ,Καίσαρος,ὁ
 • κακόσ,ή,όν
 • καλέω
 • καλός,ή,όν
 • καλῶς
 • καμήλου
 • καρδία
 • καρίζομαι
 • καρπός
 • κατά
 • κατὰ
 • καταβαῖνον
 • καταβαίνω
 • καταλειπω
 • καταλίπῃ
 • καταλιπὼν
 • καταργέω
 • καταρτίζοντας
 • κατέναντι
 • κατεριπον
 • κατηγορέω
 • κατοικέω
 • Καφαρναούμ
 • Καφαρναούμ
 • κεῖμαι
 • κέκραγεν
 • κελεύω
 • κεφαλή
 • κηρύσσω
 • κηρύσσων
 • κλαίω
 • κληθήσονται
 • κοινωνίας
 • κόλπον
 • κόσμον
 • κόσμος
 • κόσμος
 • κόσμῳ
 • κράζω
 • κρατέω
 • κρίμα,κρίματος,τὀ
 • κρίνω
 • κρίσις
 • κύκλῳ
 • κυριακῇ
 • κύριος
 • κυρίου
 • κύψας
 • κωλύω
 • κώμη
 • λάβῃ
 • λαλέω
 • λαμβάνω
 • λαός
 • λέγει
 • λέγοντες
 • λεγούσης
 • λέγουσιν
 • λέγουσιν
 • λέγω
 • λέγων
 • Λευίτας
 • λευκός
 • λίθος
 • λογίζομαι
 • λόγος
 • λόγους
 • λοιπός
 • λουσι
 • λυουσιν
 • λυπέω
 • λῦσαι
 • λυχνίας
 • λύω
 • μαθηταὶ
 • μαθητής,ὁ
 • μαθητῶν
 • μακάριοι
 • μακάριος
 • μακάριος,ί α,ον
 • μακροθυμίαν
 • μανθανω
 • Μαρία
 • μαρτυρεῖ
 • μαρτυρέω
 • μαρτυρήσῃ
 • μαρτυρία
 • μαρτυρία,--ας,ἡ
 • μαρτυρίαν
 • μαρτυρίαν
 • μάρτυς,μάρτυρος,ὁ
 • μάχαιρα
 • με
 • μέγα
 • μεγάλη
 • μέγας
 • μείζων
 • μέλι
 • μέλλει
 • μἐλλω
 • μέλος
 • μέν
 • μένω
 • μένων
 • μέρος
 • μέσος
 • μετά
 • μετανοεῖτε
 • μετανοέω
 • μετανοίας
 • μή
 • μηδέ
 • μηδείς
 • μηδεὶς
 • μηκέτι
 • μήποτε
 • μήτε
 • μήτηρ
 • μήτηρ,μητρός,ἡ
 • μητρός
 • μισέω
 • μισθός,ὁ
 • μνημεῖον
 • μονογενὴς
 • μονογενοῦς
 • μόνος,η,ον
 • μου
 • μυστήριον
 • Μωϋσέως
 • Μωϋσῆς
 • ναί
 • ναός
 • νεκρός,ά,όν
 • νέος
 • νεφέλη
 • νόμος
 • νόμος
 • νοῦς
 • νυκτός
 • νῦν
 • νύξ
 • νύξ,νυκτός,ἡ
 • ὁδὸν
 • ὁδός,ἡ
 • οἱ
 • οἳ
 • οἲδα
 • οἴδατε
 • οἰκία
 • οἰκοδομέω
 • οἶκος
 • οἰκτιρμοῦ
 • οἶνος,οἴνου,ὁ
 • οἵτινες
 • ὀκτώ
 • ὀλίγον
 • ὅλος
 • ὅμοιος
 • ὁμοίως
 • ὁμολογέω
 • ὄνομα
 • ὄνομα,ὀνόματος,τό
 • ὀνόματος
 • ὀπίσω
 • ὀπίσω
 • ὅπου
 • ὅπως
 • ὁραω
 • ὀργή,-ῆς,ἡ
 • ὀρίγος
 • ὄρος
 • ὅσα
 • ὅς,ἥ,ὅ
 • ὅσοι
 • ὅσος,η,ον
 • ὅστις
 • ὀσφὺν
 • ὅταν
 • ὅτε
 • ὅτι
 • οὐ
 • οὗ
 • οὐαί
 • οὐδέ
 • οὐδὲ
 • οὐδείς
 • οὐδεὶς
 • οὐκέτι
 • οὒν
 • οὐ,οὐκ,οὐχ
 • οὔπω
 • οὐρανός
 • οὐρανοὺς
 • οὐρανῶν
 • οὖς,ὠτός,τό
 • οὔτε
 • οὗτος
 • οὗτος,αὕτη,τοῦτο
 • οὕτως
 • οὐχί
 • ὀφείλω
 • ὀφθαλμός
 • ὄχλος
 • Παιδία
 • παῖς,παιδός,ὁ
 • πάλιν
 • πάντα
 • πάντα
 • πάντες
 • πάντοτε
 • πάντων
 • πάντων
 • παρά
 • παρὰ
 • παραβολή
 • παραγγέλλω(+与格)
 • παραγίνομαι
 • παράγων
 • παραδοθῆναι
 • παραδοῖ
 • παρακαλέω
 • παράκλησις
 • παραλαμβάνω
 • πἀρειμι
 • παρέλαβον
 • παρέλαβον
 • παρέρχομαι
 • παρουσία
 • παρρησία
 • παρρησία
 • πᾶς
 • πᾶσα
 • πάσχα
 • πάσχα,τὀ
 • πασχω
 • πατάξω
 • πάτηρ
 • πάτηρ,πατρός,ὁ
 • πατρός
 • πατρός
 • πατρὸς
 • Παῦλος
 • πείθω
 • πειραζόμενος
 • πειράζω
 • πεμπω
 • πέμψον
 • πέντε
 • πεπλήρωται
 • πέραν
 • περί
 • περιβλεψάμενος
 • περιπατέω
 • περιστερὰν
 • περιτομή
 • Πέτρος
 • Πιλᾶτος
 • πινω
 • πιπτω
 • πιστεύετε
 • πιστεύουσιν
 • πιστεύσωσιν
 • πιστεύω
 • πίστις
 • πιστός,ή,όν
 • πλανάτω
 • πλείων
 • πλῆθος
 • πλήν
 • πλήρης
 • πληρώματος
 • πλοῖον
 • πλοίῳ
 • πλούσιοι
 • πλούσιος
 • πνεῦμα
 • πνεῦμα,πνεύματος,τό
 • πνεύματι
 • πνευματικός
 • πνεύματος
 • πόδας
 • ποδός
 • πόθεν;
 • ποιεῖ
 • ποιέω
 • ποιήσω
 • ποιμένα
 • ποῖος
 • ποιῶν
 • πόλιν
 • πόλις
 • πολλά
 • πολλή
 • πολλοὶ
 • πολύ
 • πολύς
 • πονηρός,ά,όν
 • πορεύομαι
 • πορνεία
 • ποσευχή
 • πόσος
 • ποταμῷ
 • πότε
 • ποτήριον
 • ποῦ
 • πούς
 • πούς,ποδός,ὁ
 • πρᾳότητα
 • πράσσω
 • πρεσβύτερος
 • πρό
 • προάξω
 • προβὰς
 • πρόβατα
 • πρόβατον
 • πρός
 • πρὸς
 • προσέρχομαι
 • προσεύχομαι
 • προσέχω
 • προσκαλέομαι
 • προσκυνέω
 • προσφέρω
 • πρόσωπον
 • προφητείας
 • προφητεύω
 • προφήτης
 • προφήτησ,ὁ
 • πρώτῃ
 • πρῶτος
 • πρῶτός
 • πτωχός,-ή,-όν
 • πῦρ
 • πυρός
 • πῦρ,πυρός,τό
 • πώποτε
 • πῶς
 • πῶς
 • ῥαββί
 • ῥῆμα
 • ῥῆμα,ῥήματος,τό
 • ῥήματος
 • ῥύομαι,ῥύομαι
 • σάββασιν
 • σάββασιν
 • σάββατον
 • Σαδδουκαῖοι
 • σάλπιγγος
 • σαρκός
 • σαρκὸς
 • σάρξ
 • σὰρξ
 • σάρξ,σαρκός,ἡ
 • σατανᾶ
 • Σατανᾶς,ὁ
 • σεαυτός
 • σημεῖον
 • σήμερον
 • Σίμων
 • Σίμωνος
 • Σίμων,Σίμωνος,ὁ
 • σκανδαλίζω
 • σκανδαλισθήσεσθε
 • σκεῦος
 • σκότος
 • σοὶ
 • σός
 • σοφία,-ας,ἡ
 • σπεἰρω
 • σπέρμα
 • σπέρμα,σπέρματος,τό
 • σπλάγχνα
 • σταυρός,ὁ
 • στόμα
 • στόμα,σώματος,τό
 • στόματος
 • στρατιώτης,ὁ
 • σύ
 • σύν
 • συνάγω
 • συναγωγή
 • συναγωγῇ
 • συναγωγὴν
 • συνείδησις
 • συνέρχομαι
 • σύ,ὑμεῖς
 • σχιζομένους
 • σώζω
 • σῶμα
 • σώματος
 • σῶσαι
 • σωτήρ
 • σωτηρία,-ας,ἡ
 • σωτῆρος
 • σωτήρ,σωτῆρος,ὁ
 • τὰ
 • ταπεινοφροσύνην
 • ταῦτα
 • τάχει
 • τέ
 • τέ...και
 • τέκνα
 • τέκνον
 • τέλος
 • τέσσαρες(中性名詞にはτέσσαρα)
 • τεσσεράκοντα
 • τὴν
 • τῇ
 • τῇ
 • τηρέω
 • τηροῦντες
 • τί
 • τιμή,-ῆς,ἡ
 • Τιμόθεος
 • τινος
 • τίς
 • τίς
 • τὸ
 • τοιαύταις
 • τοιοῦτος
 • τοῖς
 • τὸν
 • τόπος,ὁ
 • τότε
 • τοῦ
 • τρεῑς(中性名詞にはτρία)
 • τρίβους
 • τρίτος
 • τρίχας
 • τυφλός,ή,όν
 • τῶν
 • ὑγιαίνειν
 • ὕδατι
 • ὕδατος
 • ὕδωρ
 • ὕδωρ,ὕδατος,τό
 • υἱός
 • ὑμᾶς
 • ὑμῶν
 • ὑπ’
 • ὑπάγετε
 • ὑπάγω
 • ὑπάρχω
 • ὑπέρ
 • ὑπηρέτης,ὁ
 • ὑπο
 • ὑποδημάτων
 • ὑπομονή
 • ὑποστρέφω
 • ὑποτάσσω
 • φάγῃς
 • φαίνω
 • Φαρισαῖος
 • φερω
 • φευγω
 • φιλέω
 • φίλος
 • φίριππος
 • φοβέομαι
 • φόβος
 • φρονέω
 • φυλακή,-ῆς,ἡ
 • φυλάσσω
 • φυλή
 • φωνέω
 • φωνή
 • φωνὴ
 • φῶς
 • φῶς,φωτός,τό
 • φωτίζει
 • φωτός
 • φωτός
 • χαίρω
 • χαλκὸν
 • χαρά
 • χάριν
 • χάρις
 • χάρις
 • χάρις,χάριτος,ἡ
 • χάριτος
 • χάριτος
 • χείρ
 • χειρός
 • χείρ,χειρὀς,ἡ
 • χήρα
 • χιριάς
 • χρεία,-ας,ἡ
 • χρηστότητα
 • Χριστός
 • Χριστοῦ
 • χρόνος
 • χρυσᾶς
 • χώρα
 • χώρα
 • χωρίς
 • χωρὶς
 • ψυχή
 • ὧδε
 • ὡμολόγησεν
 • ὢν
 • ὥρα
 • ὡς
 • ὡσαύτως
 • ὥσπερ
 • ὥστε
 • 完了時制
 • 二重対格
TOP